Ouders


Wegwijzer klachten

Niet tevreden?

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van de hulpverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat wij de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. In deze wegwijzer staat waar u terecht kunt met uw klacht over Altra jeugdhulp.

 

Gesprek met medewerker

Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker te bespreken.

 

Gesprek met leidinggevende

Komt u er met de medewerker niet naar tevredenheid uit, richt u zich dan als volgende stap tot de leidinggevende van de afdeling of de locatie. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen.

 

Gesprek regiodirecteur

Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de regiodirecteur via het e-mailadres: klachten@ihub.nu of via het postadres: iHUB, Postvak klachten, Mozartlaan 150, 3055 KM, Rotterdam.

 

Vermeld a.u.b. in uw klacht:

  • over welke locatie/afdeling de klacht gaat
  • de periode van de klacht
  • over wie de klacht gaat
  • de inhoud van de klacht
  • wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen

De regiodirecteur gaat dan met u in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven.
Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke beslissing. Daarin wordt opgenomen of, en zo ja, welke maatregelen er worden getroffen.

 

Klachtencommissie

Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Voor de behandeling van een klacht bij een klachtencommissie gelden verschillende wettelijke regels en klachtenreglementen. Daarin staat op welke wijze u een klacht kunt indienen.

 

 

Ondersteuning

Voor ondersteuning bij het indienen van uw klacht over jeugdhulp kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersonen van het onafhankelijk Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ).

 

Altra onderwijs
Heeft u een klacht over Altra onderwijs? Dan verwijzen we u naar de website van Altra Horizon Onderwijs.