Ouders


Niet tevreden?

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs en de hulpverlening. Wij vinden het belangrijk dat u zich goed geholpen voelt. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat we de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. Daarom zijn hierover regels en afspraken vastgesteld in de klachtenregeling. Hieronder staat in het kort beschreven wat u kunt doen als u een klacht heeft. Een uitgebreide beschrijving vindt u in onze Klachtenregeling Altra.

 

Wie kan klagen?

Leerlingen, cliënten en hun ouders kunnen een klacht indienen. Maar ook anderen, zoals pleegouders, voogden en andere betrokkenen die zich door ons werk benadeeld voelen kunnen een klacht indienen.

 

Waarover kunt u klagen?

Klachten kunnen over van alles gaan. Misschien is er iets misgegaan in het contact met één van onze medewerkers. Maar het kan ook te maken hebben met de kwaliteit van ons onderwijs of onze hulp.

 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

U ontvangt, na de behandeling van de klacht, een schriftelijke en gemotiveerde beslissing, die ook aan de Raad van Bestuur van Altra wordt gezonden. De Raad van Bestuur besluit of, en zo ja welke maatregelen er op grond van de beslissing moeten worden getroffen en informeert u schriftelijk hierover.

 

Waar kunt u terecht met een klacht?

  • Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker of leidinggevende te bespreken. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen.
  • Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u ook een klacht indienen bij de directie of bij onze onafhankelijke klachtencommissie. Die klacht moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend. U ontvangt, na de behandeling van de klacht, een schriftelijke en gemotiveerde beslissing.
  • Als u een meent dat een jeugdhulpverlener de beroeps- en gedragsregels (Beroepscode) heeft overtreden, kunt u een tuchtklacht indienen bij één van de tuchtcolleges van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Op de website van het SKJ staat de Beroepscode en hoe u een tuchtrechtklacht kunt indienen: skjeugd.nl.

 

Ondersteuning bij het indienen

Ouders en jongeren kunnen met vragen en klachten over jeugdhulp terecht het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zie voor meer informatie www.akj.nl. Leerlingen van het Altra College en de Bets Frijlingschool kunnen ondersteuning vragen bij de interne vertrouwenspersonen. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij de locatie/school en kunt u ook vinden in de schoolgids (zie www.Altra.nl)

 

Altra                                                                          AKJ

Klachtencommissie Altra                                           IJsbaanpad 9-11

Rode Kruisstraat 32                                                  1076 CV Amsterdam

1025 KN Amsterdam                                                 Telefoon: 088-5551000

E-mail: klachtencommissie@altra.nl                          E-mail: info@akj.nl