Onze onderwijsvoorzieningen


TOPtraject

Intensief onderwijs en gespecialiseerde hulp

In ieder van de vier Amsterdamse windstreken zijn er Toptrajecten voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die tijdelijk intensieve hulp nodig hebben. De teams bestaat uit twee docenten (master educational needs of gelijkwaardig), een ambulant hulpverlener en een schoolpsycholoog die handelingsgerichte diagnostiek verricht en de trajecten inhoudelijk ondersteunen. De schoolpsycholoog werkt nauw samen met de consulenten van het Onderwijsschakelloket.

Voor wie?

Het Toptraject is voor leerlingen van twaalf tot achttien jaar van reguliere scholen in Amsterdam, die door omstandigheden niet goed kunnen functioneren op hun school. Hierdoor dreigen ze vroegtijdig uit te vallen. Bij deze leerlingen speelt vaak één of meer problemen op het gebied van werkhouding, motivatie, externaliserend of internaliserend probleemgedrag, problemen thuis of in de vrije tijd, of onduidelijkheid over welk vervolgtraject voor de leerling haalbaar of wenselijk is. Deze leerlingen kunnen naar verwachting met goede diagnostiek en intensieve begeleiding wel hun onderwijscarrière binnen het regulier onderwijs voortzetten.

Doel

De leerling maakt binnen het regulier onderwijs zijn of haar schoolloopbaan af, liefst op de school van herkomst.

 

Aanpak

Om het gestelde doel te kunnen bereiken werken we binnen het Toptraject aan:

  • Het verkrijgen van inzicht bij de leerling in de oorzaken van zijn/haar gedrag en in de interesses en sterke kanten: ‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’.
  • Het vergroten en aanleren van de vaardigheden die zij nodig hebben om hun schoolloopbaan te kunnen vervolgen.
  • Het verkrijgen van inzicht bij ouders en docenten over de ondersteuningsbehoeften van de leerling en hoe een ondersteunend netwerk voor de leerling te organiseren.

·

Wat doen we?

Een Toptraject kent verschillende onderdelen die ingezet kunnen worden.

1. Handelingsgerichte diagnostiek. Wanneer de mentor en de zorgcoördinator signaleren dat een leerling hulp nodig heeft, schakelt deze preventief de schoolpsycholoog van het Toptraject in. De schoolpsycholoog onderzoekt samen met leerling, ouders en school wat er aan de hand is en wat nodig is om de leerling te helpen (handelingsgerichte diagnostiek). Mogelijk kunnen de leerling en zijn/haar docenten met de juiste adviezen weer verder.

2. Kortdurende intensieve hulp (3-4 maanden). Deze hulp bestaat uit

  1. Intensieve onderwijsbegeleiding van de leerling in samenwerking met de eigen school.
  • Ambulante jeugdhulp volgens ATOS-methodiek (Ambulante hulp Thuis & Op School). Dat betekent hulp gericht op leerling, ouders en school.
  1. Indien nodig aanvullende handelingsgerichte diagnostiek.

3. Inzet van de TOPklas

Altra biedt deze hulp op de eigen school of tijdelijk en/of gedeeltelijk in een Topklas. In iedere windstreek is een Topklas verbonden aan een reguliere school, te weten Apollo, Mundus, Montessori College Oost en Hogelant. Ook een mix is mogelijk: bijvoorbeeld twee dagen onderwijs op de eigen school (waarbij docent en hulpverlener begeleiden) en drie dagen klassikaal les in de Topklas.

4. ATOS Transfer en nazorg (maximaal zes maanden). Om de kans op succes na terugkeer op de eigen school te vergroten, krijgt de leerling vanuit het TOPtraect nog nazorg. Hier richten we ons op de doelen die in het toptraject zijn gesteld en nog niet (volledig) zijn behaald. Altra betrekt hierbij zoveel mogelijk school, leerling en ouders.

5. Ondersteuning van docenten(teams) rondom de aanpak van de terugkerende leerling, als dat nodig is.

 

Rol van de school van herkomst

De school waar een leerling ingeschreven staat blijft verantwoordelijk voor de leerling. De school -meestal de zorgcoördinator – zorgt dat er lesmateriaal, toetsen of examens zijn en worden nagekeken, coördineert dat de leerling (deels) lessen volgt op de eigen school en er iemand van school aanwezig is bij evaluatiegesprekken. Als een leerling op een andere reguliere school voor voortgezet onderwijs zijn/haar schoolloopbaan vervolgt, is die school pas verantwoordelijk na definitieve inschrijving van de leerling. Het Toptraject verplaatst zich dan naar die school.

 

Kosten voor de school van herkomst

Het Samenwerkingsverband brengt kosten voor plaatsing in het Toptraject in rekening volgens het ‘geld volgt leerling’- principe. Een school ontvangt van het Samenwerkingsverband een factuur voor het aantal schoolweken dat een leerling binnen het Toptraject onderwijs volgt.

 

Aanmelden

Aanmelding voor een Toptraject vindt plaats via LISA. Hiervoor is een compleet dossier nodig. De consulent van het Onderwijsschakelloket besluit over de inzet van het Toptraject.