Speciaal onderwijs


Hoe we werken

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken

Wij willen het beste uit de leerling halen door op de leerresultaten te focussen. Leerlingen presteren beter als de leerstof systematisch wordt gepland en de leervorderingen op vaste momenten worden gevolgd. We kijken samen met de leerling waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig? Doelen bepalen is de eerste stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften en noodzakelijk om te evalueren of de aanpak heeft gewerkt. De werkwijze is systematisch en transparant. Wat heeft deze leerling nodig, wat is het ontwikkelingsperspectief? Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. We volgen en analyseren de vorderingen o.a. via een digitaal leerlingonderwijsvolgsysteem.

 

Eigen plan

Hoe haalt Altra College het beste uit de leerlingen? Voor elke leerling stellen we een individueel plan op, het ontwikkelingsperspectief (afgekort OOP). Dit doen we samen met de leerling en ouders. Hierin staan afspraken en doelen die betrekking hebben op leerstof (bijvoorbeeld welke vakken; op welk niveau; welke aandachtspunten) en gedrag. Ouders ondertekenen het plan voor de zorg en ondersteuning van hun kind. Iedere leerling heeft dus een eigen programma en aandachtspunten. Er zijn natuurlijk wel gezamenlijke vakken.

De mentor en de leerling evalueren regelmatig over de leervorderingen en ontwikkeling. Samen stellen zij nieuwe doelen op die gericht zijn op het behalen van het ontwikkelingsperspectief. De mentor stuurt op de mogelijkheden en talenten van de leerling en ondersteunt bij het opstellen van een portfolio (leerling POP).

 

Actieve rol leerlingen

Wij vertrouwen in de eigen kracht van onze leerlingen. Ze kunnen vaak meer dan ze zelf weten. Daarom betrekken we de leerlingen nadrukkelijk bij hun onderwijs; ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun schoolprestaties, passend bij hun ontwikkelingsniveau. Leren moeten de leerlingen tenslotte zelf doen.

 

Actieve rol ouders

Een kind met problemen thuis neemt die mee naar school en andersom. We betrekken ouders actief bij de ontwikkeling en de prestaties van hun kind. Ouders zijn ervaringsdeskundige in de omgang met hun kind en zijn daarom een belangrijke partner voor de school.

• We stellen ouders op de hoogte van de resultaten en vorderingen van hun kind.

• We stellen samen met de leerling en ouders onderwijs-ontwikkelingsperspectief en het individueel handelingsplan op en evalueren deze met hen.

• De school informeert (nieuwsbrief) ouders en nodigt hen nadrukkelijk uit om een actieve rol te spelen bij lopende en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via een ouderadviesraad of de medezeggenschapsraad.

• We organiseren informatieavonden over thema’s die de school en ouders bezighouden.

• Altra College organiseert daarnaast ouderavonden waarin uitwisseling meer centraal staat.

• We bezoeken ouders (van nieuwe leerlingen) waar nodig thuis.

Veilig leerklimaat

Onze leerlingen moeten zich veilig weten op school om zich goed te kunnen ontwikkelen. Via Positive Behavior Support werken we aan een positief klimaat voor onze leerlingen en medewerkers. Pesten hoort daar uiteraard niet bij. We hanteren daarom een duidelijk Pestprotocol.