Kwaliteit & onderzoek


Professionalisering

Vakmanschap is één van de kernwaarden van Altra. Vakmanschap daagt je uit; het vraagt dat we kritisch blijven en ons blijven ontwikkelen in ons vak. Dat is nodig, want we willen de hulp aan kinderen, jongeren, ouders en scholen zo effectief mogelijk te maken. Dat vraagt een investering van onze medewerkers maar ook van ons als organisatie. We stimuleren hen zichzelf te blijven, bieden scholing en creëren voorwaarden om opgedane kennis toe te passen. Ruimte voor reflectie hoort daarbij.

 

We verwachten van onze professionals die werkzaam zijn in jeugd & opvoedhulp dat zij zich inschrijven in een beroepsregister, waardoor zij hun vakbekwaamheid aantoonbaar en duidelijk maken. Dat zij zich binden aan de beroepscode en gebruik maken van de richtlijnen jeugdzorg die hun houvast biedt bij de uitoefening van hun vaak moeilijke werk.

 

Ook in het onderwijs staat vakmanschap voorop. Iedere leraar is zelf verantwoordelijk voor zijn professionele ontwikkeling; Altra faciliteert deze. Scholing en deskundigheidsbevordering zijn gericht op het vergroten van de competenties van de individuele medewerker en teams als geheel.

Altra College werkt met een op ontwikkeling gerichte gesprekkencyclus: eerstejaars evaluatie gesprekken, functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) en bekwaamheidsdossiers. Daarnaast vormen lesobservaties aan de hand van een observatielijst onderdeel van deze cyclus.