Privé: Altra Werkt!


Het traject

De coach is de spil van Altra Werkt. Maximaal vier dagen per week loop je stage of werk je. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om één dagdeel per week onderwijs te volgen. Onder intensieve begeleiding van een werkbegeleider (een medewerker van een bedrijf of instelling) werk je aan het ontwikkelen van je competenties. De coach van Altra Werkt zorgt voor ondersteuning van jou én van de werkbegeleider. Je wordt bij je leerproces aan de hand genomen door zowel je coach als de ervaren medewerkers van bedrijven en instellingen.

 

Kennismaking en analyse

Aan het begin van een traject heb je één of meerdere kennismakingsgesprekken met je coach. Ook je ouders en je school worden hierbij betrokken. In deze gesprekken beoordeelt de coach of Altra Werkt een passend traject is voor jou. De coach kijkt samen met jou wat je al goed kan en of je extra ondersteuning nodig hebt. Samen stellen jullie ontwikkeldoelen op en legt deze vast in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De ontwikkeldoelen sluiten aan bij de kerndoelen van het profiel arbeid uit de Wet Kwaliteit VSO. Soms voert de coach een arbeidskundig onderzoek uit, bijvoorbeeld als je nog niet duidelijk voor ogen hebt wat je zou willen doen of waar je sterkte kanten liggen.

 

Traject uitkiezen

De coach heeft nu een indruk van je wensen en je sterke en zwakke kanten. Daarna koppelt de coach je aan een groepstraject of rechtstreeks bij een bedrijf. De coach maakt hierbij gebruik van een van de trajecten van samenwerkingspartners of van het eigen netwerk.

 

Een traject bij Altra Werkt kan zowel bestaan uit begeleide groepsactiviteiten, als uit beroepspraktijkvorming op de reguliere arbeidsmarkt. Altra Werkt kiest bewust voor de arbeidsmarkt in plaats van een gesimuleerde beroepsomgeving. Een professionele, volwassen omgeving sluit het best aan bij de behoefte van onze doelgroep.

Direct na de start van een traject begin je met het aanleren van werknemers- en basisberoepsvaardigheden en oriëntatie op een beroepsrichting.

 

Contact onderhouden

De coach onderhoudt contact regelmatig contact met jou. Dit kan zowel face-to-face, via e-mail, telefoon of whatsapp. Samen met de werkbegeleider maakt de coach afspraken met jou over de te ontwikkelen werknemers- en basisberoepsvaardigheden. Op gezette tijden evalueren jullie de vorderingen. Deze evaluaties en resultaten worden opgenomen in je portfolio.

 

De coach heeft ook regelmatig contact met de werkbegeleider. Aan het begin van een stage maken zij afspraken over wie wat doet in jouw begeleiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een stageovereenkomst. De coach onderhoudt intensief contact met jou (en je ouders). Daarnaast onderhoudt de coach contact met andere betrokkenen, zoals de leerplichtambtenaar, een medewerker van Jeugdzorg of de voogd.

 

Coaching

De coach maakt samen met de werkbegeleider afspraken met jou over welke vaardigheden je wilt leren. Heb je die moeite met op tijd komen en plannen? Dan ligt in het begin van de stage het accent op op tijd komen. Als dat goed gaat, dan kan je gaan oefenen met plannen. Je zet telkens kleine stappen, dan is de kans op succes groter.

 

De coach coacht ook de werkbegeleider in het omgaan met de jongere. De coach vertelt de werkbegeleider hoe hij het beste instructies kan geven aan deze jongere met deze specifieke problemen, hoe hij afspraken moet maken of feedback kan geven. Soms ontstaat er een crisis op de werkvloer. In een dergelijke situatie is de coach het aanspreekpunt voor de werkbegeleider.

 

En daarna…

Aan het eind van een traject bespreekt de coach met jou of een vervolgtraject nodig is en zo ja, welk vervolgtraject het meest passend is om uiteindelijk een baan te krijgen. Mogelijkheden zijn:

  • een jobcoach;
  • een opleiding op Entree niveau;
  • een programma in de zorg, als de jongere nog te veel persoonlijke ontwikkelpunten heeft.

De coach ziet er op toe dat je echt met het vervolgtraject start. Als je een arbeidsovereenkomst verwerft krijg je een half jaar ‘nazorg’ om het traject van Altra Werkt te bestendigen en te voorkomen dat je op het werk uitvalt.