Over Altra


Kwaliteit & onderzoek

We investeren voortdurend in de kwaliteit van onze zorg en onderwijs. We bieden kinderen, jongeren, gezinnen en scholen zo snel mogelijk kwalitatief goede en doelgerichte hulp. Daarbij zorgen we altijd dat de hulp goed wordt afgestemd op de behoeften en situatie van de cliënt.

 

Heb jij als student interesse in een onderzoeksplek bij Altra? Kijk hier voor meer informatie 

 

Altra is gecertificeerd en voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO).  Dit is een keurmerk dat garant staat dat Altra beschikt over een goed functionerend kwaliteitssysteem. Hiermee wordt de kwaliteit van de zorg, het onderwijs en de ondersteunende organisatie systematisch gemonitord en continu verbeterd. Jaarlijks wordt Altra door het CIIO onderzocht.

 

Hoe investeren we in kwaliteit?

  • We gebruiken het A3 jaarplan, waarin de doelstellingen en kaders voor het komende jaar voor onderwijs en jeugdhulp staan vermeld. We bepalen daarin ook welke middelen we inzetten om de doelstellingen te bereiken en hoe een geslaagd resultaat eruit moet zien.
  • We meten structureel de klanttevredenheid door middel van exit-vragenlijsten en ZEK-vragenlijsten.
  • We gebruiken een digitaal kwaliteitshandboek met procesbeschrijvingen en beleidsafspraken.
  • Reflectie op en evaluatie van processen is structureel ingebouwd, op het niveau van de individuele hulpverlenings- en onderwijsprocessen maar ook op organisatieniveau.
  • Incidenten, klachten en zaken die anders lopen dan gepland worden geregistreerd en de aanpak ervan gemonitord. Zo houden we zicht op een goede afhandeling van problemen en kunnen we ervan leren.
  • We laten jaarlijkse door externe deskundigen audits uitvoeren
  • We voeren interne audits uit en hebben een interne auditorenpool.
  • We hanteren het schoolplan, het onderwijsinhoudelijk jaarplan.
  • Altra College volgt het verbetertraject in het kader van de KVA (kwaliteitsaanpak voortgezet onderwijs Amsterdam) dat we 1 augustus 2012 gestart zijn.
  • Jaarlijks kijken de Raad van Bestuur en het MT kritisch naar het kwaliteitsmanagementsysteem. Doen we nog steeds de goede dingen en doen we die goed? Waar kunnen we het nog beter doen en hoe?