Familiescan


Familiescan

De Familiescan bij scheidingen geeft professionals breed zicht op de situatie en handelingsalternatieven. Op deze webpagina kan je per factor achtergrondinformatie vinden over dat aspect en over typen interventies die mogelijk inzetbaar zijn.

 

 

Referentie

Gebruik bij het citeren uit of refereren aan dit document en/of de Familiescan in het algemeen de volgende referentie:

Goorden, O., & Janssen, B. (2022). Familiescan bij scheidingen: Instrument voor screening en triage (herziene versie). Amsterdam: Altra Onderwijs en Jeugdhulp.

 

Met dank aan

De Familiescan bij scheidingen is tot stand gekomen dankzij de inzet van onder andere:

 

Sanne Abrahams, Diana te Beek, Nina Draaisma, Marna van Dullemen, Lizette Eijsenga, Olaf Goorden, Esmay Groeneveldt, Erica Hoffman, Bernadette Janssen, Saskia Janssen, Margret van der Mast, Heidi Offermans, Tanja van Stappershoef, Ruud Verhoeven en Odette de Wit.

 

© Copyright 2017-2022 Altra

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/uitgever.

 

Contactpersonen

Voor contact over ontwikkeling en onderzoek, email Olaf Goorden: o.goorden@altra.nl